Algemene voorwaarden Frylinkhal

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN EEN TENNISBAAN IN TENNISCENTER FRIJLINK TE NOORDWIJKERHOUT

ARTIKEL 1 TV de Boekhorst. en zijn medewerkers zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor ongevallen die gebruikers van de tennishal overkomen en/of voor beschadiging, diefstal of vermissing van eigendommen van gebruikers van de accommodatie.

ARTIKEL 2 De aanwijzingen, door toezichthouder, trainers, met betrekking tot het gebruik van de tennishal, en overige voorzieningen, dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

ARTIKEL 3 Door ondertekening van inschrijfformulieren, betreffende de baanhuur bij Tennis Centrum Frijlink, geeft u aan deze algemene voorwaarden gelezen te hebben, en erkent u op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.

ARTIKEL 4 Bij niet–prompte voldoening van de betaling van de huurprijs op de overeengekomen datum of niet nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst zal de overeenkomst automatisch ontbonden zijn, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, onverminderd het recht van verhuurder om nakoming te vragen. In elk van beide gevallen is de huurder verplicht tot vergoeding van kosten, schade en interesten. Deze vergoeding bedraagt minimaal het bedrag van de overeengekomen betaling.

ARTIKEL 5 TV de Boekhorst verhuurt aan huurder die in huur aanneemt het recht om iedere week gebruik te maken van "Tennis Centrum Frijlink”, te weten op uur en dag zoals in contract overeengekomen en/of als eenmalige “losse baan”. Tevens geldt dat:
* Het wintertennisseizoen loopt van de eerste zondag na 1 oktober tot de eerste zondag in April.
* Tijdens het Frijlink Open Kerst Tennistoernooi zijn er voor u als huurder geen banen beschikbaar zijn.
* In het geval de baan niet wordt gebruikt na afloop van de door u gehuurde tijd is het niet toegestaan langer van de baan gebruik te maken. Bij langer gebruik is zaalhuur verschuldigd.

ARTIKEL 6 Het is zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerde verboden om op de gehuurde baan tennistrainingen / lessen te geven of te ontvangen.

ARTIKEL 7 Het bespelen van een tennisbaan door meer dan 4 personen tegelijk is zonder toestemming van verhuurster niet toegestaan.

ARTIKEL 8 De banen mogen alleen met tennisschoeisel worden betreden 

ARTIKEL 9 Huurder of gebruiker dient zich te onthouden van gedragingen, die naar het oordeel van de beheerder hinderlijk kunnen zijn voor de overige gebruikers van de tennishal.

ARTIKEL 10 TV de Boekhorst heeft het recht "Tennis Centrum Frijlink" voor bespeling te sluiten, indien bepaalde omstandigheden zoals reparatie of schade daartoe noodzaken. De huurder kan in geval van sluiting van de tennishal geen aanspraak op vermindering van de huurprijs maken. Huurder zal van deze sluiting zo mogelijk tevoren in kennis worden gesteld. 

ARTIKEL 12 Huurder en zijn eventuele medegebruikers zijn verplicht de accommodatie in goede staat te houden. Alle beschadigingen, die tijdens het gebruik ontstaan, moeten onmiddellijk worden gemeld aan de toezichthouder.

ARTIKEL 13 Het is niet toegestaan glazen voorwerpen zoals flessen en drinkglazen in de tennishal of de kleeden wasruimte mede te nemen, noch daar anderszins consumpties te gebruiken, dit o.a. ter bescherming van de tennisvloer. Honden en andere huisdieren worden in de tennishal en de daarbij behorende ruimten niet toegelaten.

ARTIKEL 14 TV De Boekhorst heeft het recht om een ieder, die op enigerlei wijze de goede orde verstoort, zich niet op gepaste wijze gedraagt of handelt in strijd met deze voorwaarden, uit de tennishal te doen verwijderen en zonodig de verdere toegang tot het gehele gebouw te ontzeggen.

Baanhuur: Banen kunnen alleen gecontracteerd worden door middel van betaling met een eenmalige automatische incasso machtiging voor de baanhuur van de gecontracteerde tennisbaan De automatische incasso zal jaarlijks rond 25 september geïnd worden. U kunt de incasso, indien u het niet eens bent met de afschrijving, binnen 30 dagen door uw bank laten terugboeken.